Wednesday, May 18, 2016

คำแม่ในวันส่งเข้าห้องหอ

คำสั่งเสียของแม่ในโอกาสการแต่งงานของลูกสาว


วันนี้เจ้าต้องจากไปจากสถานเดิมๆ เข้าสู่ช่วงเวลาแห่งชีวิตใหม่ ในบทบาทและหน้าที่ใหม่ ๆ  กับคนอื่น  ที่เขาไม่ได้รู้เรื่องทั้งหมดของเรา  และเราก็ไช่ว่าจะเข้าใจเขาได้ทุกเรื่อง

เจ้าอย่าลืม 13 ข้อต่อไปนี้
1.ร่วมชีวิตกับสามีเจ้าด้วยความตระหนักในหลักแห่งความพอเพียง ความพอมีและพอดี

2.จงเชื่อฟังและซื่อสัตย์ต่อสามี

3.จงดูแลจมูก ด้วยการระวังกับกลิ่นอันไม่พีงประสงค์ น้ำหอมคือสิ่งที่ต้องมีใช้เป็นประจำ

4.คำนึงถึงสายตาเขา เมื่อใดที่เขาได้มองเราแล้วก่อเกิดความรู้สึกอิ่มใจ การแต่งตัวในบ้านเป็นสิ่งที่สำคัญมาก

5.อย่าลืมเวลากิน การกินไม่พอก่อให้เกิดอารมณ์ที่ขุ่นมัว

6.ใส่ใจเวลานอน การนอนไม่เต็มที่ เป็นบ่อเกิดแห่งอารมณ์และพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม

7.ต้องเคารพและให้เกียรติครอบครัวเขา

8.ร่วมดูแลทรัพย์สมบัติเขา  การรู้จักหวงแหนทรัพย์สมบัติเขา  แน่นอนว่าเขาจะหวงแหนเรา

9.อย่าแพร่งพรายความลับใดๆ ชองเขา การรู้จักให้เกียรติในตัวตนของเขา  เขาก็จะให้เกียรติเรา

10.อย่าละเลยในคำร้องขอของเขา เพราะการละเลยก่อให้เกิดความขุ่นเคืองใจ

11.อย่าสุขในช่วงเวลาที่เขาเศร้า  เพราะจะถูกมองว่าไม่ใส่ใจกัน

12.อย่าไปแสดงอาการเศร้าในขณะที่เขามีความสุข เพราะจะถูกมองว่าไปขัดขวางวิถีที่ดีงามของเขา

13.พยายามแสดงออกให้บ่อยๆ ถึงความรัก ความเคารพ ความใส่ใจ มุ่งมั่นดูแลกันตราบวันสิ้นสลาย.

No comments: