Monday, January 19, 2015

บันใด 9 ขั้น ในการก้าวสู่ความสำเร็จของผู้ศรัทธา


     

                   1.  มีความใฝ่ฝันและความปรารถนา
                    2.  หมั่นวิงวอน ร้องขอต่อพระเจ้า
.                   3.  คิดให้เป็นระบบ
.                   4.  วางแผนให้พอดีกับตัว
.                   5.  ดำเนินการตามนั้นโดยไม่รีรอ
.                   6.  มีความมานะ วริยะ อุตสาหะ และอดทน
.                   7.  มีความซื่อสัตย์ และความบริสุทธิ์ใจ
.                   8.  กล้าเผชิญหน้ากับสิ่งที่ท้าทาย โดยไม่ท้อแท้
.                 9.  อะไรจะเกิดก็จงมอบหมายแด่ผู้อภิบาล  ตะวักกัล อาลัลเลาะห์